Vad är BIM?

Building Information Modeling (BIM) är ett betydelsefullt teknikskifte inom bygg- och anläggningsindustrin. Genom olika BIM-verktyg skapas en samlad modell där alla projektets parter; arkitekter, ingenjörer, och andra specialister samlas kring en och samma 3D-modell. Genom en virtuell samordning av alla delar i byggprojektet skapas stora samordningsvinster före , under och efter genomförda projekt. Att i detalj kunna granska ett projekt på förhand i en virtuell miljö kvalitetssäkrar och undanröjer eventuella konflikter mellan olika delar i byggprocessen. Att ha en virtuell överblick över ett projekt ger kostnadsbesparingar och förhindrar felaktiga val. All värdefull information om projektet sparas i BIM-dokumentationen som sedan följer anläggningen under hela dess livslängd. BIM-modellen underlättar vid ombyggnationer och underhåll av byggnaden under dess livslängd.
Grunden för BIM är den samlade informationen som ansamlats i BIM-modellen.


BIM-Modellen


Genom 3D modellen kallad BIM , framkommer tydligt och visuellt alla faser och delar i byggprojektet. Man för in alla produkter som tillskrivs projektet i form av BIM-objekt. Dessa objekt tillför värdefull information kring valda produkter genom deras tillhörande meta-taggar(t.ex. produktinfo, produktfamilj, producent, alternativ och konatktinformation för producent och agent) . BIM-objekten som läggs in i BIM-modellen är anpassade filer för respektive BIM-program. Rent CAD-underlag går inte att använda då de innehåller för mycket produktionsinformation som tynger den samlade BIM-modellen. BIM-modellen kommer bestå av tiotusentals BIM-objekt när BIM-projektet är komplett. Genom att samla alla discipliner i en byggprocess kring en samlad modell så får man en virtuell överblick som kan verfieras och kontrolleras för konflikter och missförstånd innan byggprocessen påbörjas. Allt underlag i BIM-modellen kan generera underlag för ritningar, och beställningsunderlag vilket ger en komplett översikt för både projektledning och byggherre. BIM-modellen blir ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan olika discipliner men också ett tydligt hjälpmedel när man skall kommunicera olika lösningar under byggprocessen både internt och externt.
Genom att utgå från BIM-modellen så kan man få ett beslutsunderlag som i god tid faställer olika val och strategier, många gånger långt innan den verkliga byggprocessen nått till denna punkt. BIM-projekt ger effektivare tidsplanering och en smidigare byggprocess vilket leder till mindre fel och förseningar.

Fördelarna med BIM är:

-Punktlistelement
-Visualisering via virtuell miljö
-Kompletterande projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
-Förbättrade möjligheter att söka information
-Visualisering av tidplan, montageordning
-Mängdavtagningar och kostnadsestimering
-Simuleringar
-Produktionsstyrning
-Förvaltningsinformation


Bakgrund & historia


A main goal of BIM was to facilitate more efficient collaboration among the actors involved in the building process, at what the virtual 3D model and all the additional information around it are the key. The term “Building Information Modeling” itself has attracted a lot of attention over the last decades and is best established in Scandinavian countries and in the USA. However, BIM starts impacting other countries as well, for example will BIM be mandatory for all public projects in the UK by the year 2016.


Framtiden


BIM will evolve on its academic, its cultural, and its technological level. Since young university students grow up with the interdisciplinary BIM approach, they will automatically spread a working culture of collaboration in which architects and product manufacturers will interact more closely. As BIM adoption continues to accelerate, especially improved collaboration with project contributors as well as sharing the 3D model and data among stakeholders will be the core of further BIM developments.

“The future BIM model will be a system completely interactive with key building information, climate information, user requirements, and triple bottom line impacts, so that design integration and data return among all systems is immediate and symbiotic.”
(Source: E Krygiel & B Nies. 2008. Green BIM - Successful sustainable design with building information modeling. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing)

 

Increased client, design, and construction team understanding and communication: 
“We presented a design to 400 members using an animation generated straight out of the software. After we showed them that, it was question time, and I was bracing for a very long evening. They Organization dimension of BIM asked one question about some showers, and after that they said, ‘This looks great. We know what we’re getting. Let’s build it.”
(Source: Quote out of: E R Hoffer (Autodesk). 2014. Measuring the Value of BIM.)


BIM - utsikter för Tyskland


Though the German BIM implementation has overcome its starting phase, it is still lagging behind other countries such as the Scandinavian ones or the UK. However, studies agree that BIM will tremendously impact the German industry over the next years (http://www.irbnet.de/daten/rswb/13039000568.pdf and Example 2).
Consequently, product manufacturers gain the opportunity to be one step ahead of the market by becoming a BIM pioneer.